วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

แผ่นพับเรื่อง วงจรชีวิตสัตว์

ชื่อโครงงาน     แผ่นพับเรื่อง  วงจรชีวิตสัตว์
ผู้จัดทำโดย
1.  นาย       นพกร                  ปัญติภาณุวัฒน์           2.   ด.ญ.      มัสยา                   เกิดบัณฑิต
3.   ด.ช.      จักรพงษ์              เมฆวิลัย                     4.   ด.ช.       ธีรพงค์                 โสภา
5.   ด.ญ.      สาวิณี                  โล๊ะหนองล้น
 ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์       จิราพร          ฝีมือช่าง        อาจารย์       ธิดารัตน์        สังข์อนันต์
บทคัดย่อ
วงจรชีวิตสัตว์  เช่น   ยุง    เห็บ  เป็นต้น  ยุงตัวผู้จะมีชีวิตนานถึง 7  วัน  ยุงตัวเมียจะมีชีวิต30-45  วัน และเห็บจะมีชีวิตอยู่ได้  2  เดือน นอกจากยุงและเห็บแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกอยู่ในวงจรชีวิตสัตว์ได้นำอยู่ในแผนพับ   วัตถุประสงค์   จัดทำขึ้นมาไว้ศึกษาเรียนรู้และมีวิธีการทำแผ่นพับ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
มาจากการค้นจากอินเทอร์เน็ต
1.เราสามารถรู้เรื่องวงจรชีวิตของสัตว์
2.เพื่อต้องการทราบเรื่องวงจรชีวิตสัตว์จึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา
3.ได้ไว้ให้น้องๆได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
วิธีการดำเนินงาน
-วัสถุอุปกรณ์
1.กาวสองหน้า   2.กรรไกร   3.ไม้บรรทัด     4.แทบกาว   5.ฟิวส์เจอร์บอร์ด   6.กระดาษใส   7.ดินสอ    8.คัตเตอร์
วิธีการดำเนินการ
1.นำดินสอไม้บรรทัดวัดที่ฟิวส์เจอร์บอร์ดในได้ขนาดที่กำหนด กว้าง 24  ยาว 3

2.เมื่อตัดไว้เรียบร้อยทั้งหมด 7  ชิ้น


3.ก็นำแทบกาวมาติดกัน
4.นำคัตเตอร์หรือกรรไกรตัดตกแต่งให้เรียบร้อย


5.จัดเตรียมโครงงานที่ทำเมื่อเสร็จโครงงานก็นำโครงงานที่ทำเสร็จแล้วมาติดที่ฟิวส์เจอร์บอร์ดโดยใช้กาวสองหน้าติด

                 

6.เสร็จแล้วก็จัดตกแต่งให้สวยงาม
ขอขอบคุณ    อาจารย์      จิราพร       ฝีมือช่าง      อาจารย์        ธิดารัตน์        สังข์อนันต์
เอกสารอ้างอิง     http://www.thaigoodview.com/