วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงานการทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา


การวางแผนในการทำโครงงาน


การลงมือทำโครงงาน


การเขียนรายงาน


การแสดงผลงาน


1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา


ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้


ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน


เหมาะสมกับระดับความรู้


เหมาะสมกับความสามารถ


วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้


งบประมาณ


ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน


มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา


ความปลอดภัย


มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความหมายของดอกมะลิดอกมะลิ ดอกไม้วันแม่แห่งชาติดอกมะลิ ชื่อพฤกษศาสตร์ : Jasminum Adenoplyllum


วงศ์ : OLEACEAE


ชื่อไทยพื้นเมือง : มะลิลา , มะลิซ้อน , มะลิหลวง


มะลิเป็นไม้พุ่มขนาดปานกลาง มีพุ่มต้นสูงเต็มที่ประมาณ 5 ฟุต เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย รูปใบมนป้อมปลายใบแหลม มีสีเขียวเข้มแข็งหนา ขนาดใบยาว 1.5 - 3 นิ้ว ดอกเป็นสีขาว มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกลา เมื่อบานเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ในคติของคนไทย ถือกันว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นใจ จึงยกย่องให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ เป็นดอกไม้วันแม่แห่งชาติ ซึ่งทางราชการให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา


จากหนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อแม่หลวงของปวงชน พิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2520 มีข้อความตอนหนึ่งเทิดพระเกียรติไว้ว่า


"แม่ที่ดีย่อมรู้จักส่งเสริมธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เพราะแม่ทราบดีว่าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว ความเป็นไทยที่แท้จริงจะมิปรากฎอยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา แม่ที่ดีย่อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบของการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยรักเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด


หญิงไทยทุกคน ย่อมจะมีคุณลักษณะต่าง ๆ ของแม่ที่ดีดังกล่าวข้างต้นนี้อยู่แล้วจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึกหัดอบรม แต่จะหาหญิงใดที่มีคุณลักษณะครบถ้วนทุกประการเสมอเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนั้นไม่ง่ายนัก ด้วยเหตุนี้เราจึงขอเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ว่าทรงเป็นแม่หลวงของปวงชน ผู้ทรงเป็นศรีสง่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของบ้านเมือง และของประชาชนชาวไทยทั้งมวล"


ข้อความดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของวันแม่แห่งชาติตามเหตุผลของทางราชการ และกำหนดให้ถือว่า ดอกมะลิสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่ตัวเรา อย่างคำประพันธ์บทดอกสร้อยชื่อ แม่จ๋า ของ ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ที่ว่า


ดอกเอ๋ยดอกมะลิ


สดสะอาดปราศสีราคีระคน


กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง


อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย


ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น


เหมือนกมลใสสดหมดระคาย


เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย


ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย