วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงานการทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา


การวางแผนในการทำโครงงาน


การลงมือทำโครงงาน


การเขียนรายงาน


การแสดงผลงาน


1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา


ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้


ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน


เหมาะสมกับระดับความรู้


เหมาะสมกับความสามารถ


วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้


งบประมาณ


ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน


มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา


ความปลอดภัย


มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น